REGULAMIN ŚWIADCZENIA UŁUG POCKET KITES INTERNATIONAL

§1 Postanowienia ogólne

1. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej OWH) wprowadza się następujące oznaczenia:

a) Sprzedający – oznacza Pocket Kites International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

b) Kupujący – oznacza podmiot dokonujący zamówienia Produktów zgodnie z postanowieniami OWH,

c) Produkty – oznaczają produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego, które jednocześnie są przedmiotem zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami OWH,

d) Strony – oznaczają Sprzedającego i Kupującego,

e) Umowa – oznacza umowę sprzedaży Produktów zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zgodnie z postanowieniami OWH i pisemnymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami.

2. OWH stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym. Zastosowanie warunków odbiegających, sprzecznych lub nieuwzględnionych w OWH wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWH zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez Strony. OWH podane są do wiadomości i dostępne w katalogu Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.pocketkites.pl.

3. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego OWH przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania. Brak akceptacji niniejszych OWH przez Kupującego uprawnia Sprzedającego do wstrzymania wydania i dostawy Produktów do czasu akceptacji OWH poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedający może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWH, po bezskutecznym jego upływie Sprzedający może odstąpić od umowy.

§2 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej www.pocketkites.pl w trzech dostępnych formach tj.: a) pisemnie na adres: Pocket Kites International Sp. z o.o. lub

b) e-mailem: office@pocketkites.pl lub

c) akceptując politykę sprzedaży w sklepie online Pocket Kites International Sp. z o.o. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówić realizacji zamówienia, w przeciągu ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

3. W terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia Kupujący może złożyć oświadczenie odwołujące zamówienie.

4. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego umowa nie zostaje zawarta.

5. Sprzedający może uzależnić zawarcie umowy od dokonania przez Kupującego przedpłaty. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu środków finansowych tytułem przedpłaty na konto Sprzedającego.

6. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

8. W przypadku niedotrzymania warunków umowy Kupujący i Sprzedający uzgadniają, iż właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie odpowiedni Sąd z siedzibą prowadzenia działalności Sprzedającego

§3 Informacje o Produktach i cenach

1. Wszystkie informacje dotyczące Produktów przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obydwie Strony. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie w stosunku do rzeczywistych produktów.

2. Asortyment, ceny, cechy i dane techniczne produktów prezentowanych w niniejszym katalogu Sprzedawcy mogą ulec zmianie. Dokładne informacje na temat dostępności produktów, aktualnych cen, danych technicznych, warunków dostawy i jej kosztów można uzyskać od Sprzedającego.

3. Sprzedający nie odpowiada za błędy i pomyłki drukarskie mogące wystąpić w publikacjach dotyczących Produktów.

4. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianych Produktów.

5. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za ich dalsze zastosowanie.

6. Ceny katalogowe zostały skalkulowane bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT).

7. Kupujący oświadcza, iż przyjmuję do wiadomości, że produkt jest artykułem marketingowym i nie służy do prowadzenia żadnego rodzaju aktywności sportowej.

8. Ceny z opisem ex-works nie zawierają kosztów dostawy. Wszystkie ceny katalogowe oparte są o cennik Sprzedającego obowiązujący w dniu wydania katalogu. Ceny zawierają standardowe opakowanie Sprzedającego. Ostateczna cena Produktów, będących przedmiotem danego zamówienia zostanie ustalona w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedającego w dniu złożenia zamówienia.

9. W przypadku zamówień wielokrotnych (rozłożonych w czasie) lub dla których zgodnie z życzeniem Kupującego ustalono termin dostawy dłuższy niż 3 miesiące od momentu złożenia zamówienia – Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty cen w oparciu o aktualne na dzień dostawy koszty materiałów, magazynowania i transportu.

10. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedającego wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

§4 Realizacja zamówienia, warunki dostawy, terminy

1. Produkty dostarczane są na warunkach „Ex Works”.

2. Terminy poszczególnych dostaw wymagają każdorazowo uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zastrzega się przy tym możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie.

3. Sprzedający jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów w ustalonym terminie.

4. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo (wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego), Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówienia.

5. Zamówienie nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedającego.

6. W przypadku, gdy Kupujący (po uzgodnieniu ze Sprzedającym) decyduje się korzystać z dostawy Produktów realizowanej środkami transportu Sprzedającego (lub jego dostawców), Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek.

7. W powyższym przypadku Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu właściwego do dostarczenia zamówionych produktów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.

8. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe przy rozładunku Produktów.

9. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

10. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę Sprzedającemu realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

11. W przypadku opóźnienia w odbiorze Produktów Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedającemu praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedający nie ma wpływu, np. problemy techniczne, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.

13. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającemu, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającemu, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp.

14. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

15. Warunkiem dotrzymania przez Sprzedającego warunków dostawy jest ponadto terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań przez Kupującego. Nie narusza to prawa podniesienia zarzutu niewykonania umowy.

16. Jeżeli zaistnieją okoliczności polegające na spóźnieniu się przez Kupującego z przyjęciem produktów lub naruszeniem przez niego innych obowiązków współdziałania, ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu kupna przechodzi na Kupującego w tym momencie, w którym Kupujący spóźnił się z przyjęciem towaru lub z wykonaniem innych zobowiązań wobec Sprzedającego.

17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa, jeżeli zwłoka w dostawie jest wynikiem umyślnego naruszenia umowy lub rażącego niedbalstwa lub jest spowodowana zawinionym naruszeniem istotnego obowiązku wynikającego z umowy po stronie Sprzedającego. W takich wypadkach odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody.

18. W przypadku gdy Kupujący dystrybuuje produkt Sprzedającego, Kupujący zobowiązany  jest do umiejscowienia logo i skróconej nazwy Sprzedającego (tj. Pocket Kites) przy produkcie.

19. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal – mimo pisemnego wezwania – nie zrealizuje dostawy.

20. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Produktów, dołącza się do dostarczanych Produktów, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.

21. Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.